Lettergrootte
A A A
KANDIDATEN

Privacy Statuut Onderwijsvacaturebank 2.0

Onderwijsvacaturebank2.0 hecht waarde aan de bescherming van uw privacy.
Onderwijsvacaturebank2.0 behandelt gegevens die u achterlaat op de Website altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Dat betekent concreet dat uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden en dat de persoonsgegevens slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres ) die u als Werkgever of Werkzoekende geeft, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens worden door het Onderwijsvacaturebank2.0 vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die noodzakelijk zijn om de dienst te leveren, of openbaar gemaakt.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Alle termen die in dit Privacy Statuut met een hoofdletter zijn geschreven verwijzen naar de definities zoals genoemd in de Gebruiksvoorwaarden.

Dit Privacy Statuut is voor het laatst aangepast op 1 januari 2016.

Welke informatie wordt door Onderwijsvacaturebank2.0 verzameld en verwerkt?
 • Account
  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst die Onderwijsvacaturebank2.0 aanbiedt, dient u een persoonlijk Account aan te maken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast. Het aanmaken van een Account is niet verplicht. U kunt van (bepaalde delen van) de Dienst gebruik maken zonder een Account aan te maken. In dat geval verzamelt Onderwijsvacaturebank2.0 alleen Automatisch Gegenereerde Informatie.
 • Automatisch Gegenereerde Informatie
  Onderwijsvacaturebank2.0 verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Onderwijsvacaturebank2.0 ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt Onderwijsvacaturebank2.0 gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die de server van Onderwijsvacaturebank2.0 naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Onderwijsvacaturebank2.0 teruggestuurd wordt.

Voor welke doeleinden zal Onderwijsvacaturebank2.0 verzamelde informatie gebruiken?
Doeleinden
Onderwijsvacaturebank2.0 zal de verzamelde persoonsgegevens enkel gebruiken:
 • Om de Dienst zo goed mogelijk te kunnen verlenen;
 • Om de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
 • Om informatie te verstrekken over de werking van de Dienst;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de Dienst te beveiligen;
 • Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen, of wanneer dat nodig is om de Dienst goed te laten functioneren.
Gebruik door Onderwijsvacaturebank2.0
Onderwijsvacaturebank2.0 biedt een centrale vacaturesite die het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat relevante Vacatures en Profielen te zien zijn en dat de geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante Werkzoekenden en/of Werkgevers kunnen worden gelezen, plaatst Onderwijsvacaturebank2.0 een gedeelte, delen of het geheel van de persoonsgegevens op de Website.

Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van Onderwijsvacaturebank2.0 waarmee kan worden onderzocht of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende en/of Werkgever.

Onderwijsvacaturebank2.0 wijst erop dat derden van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen die door Werkgever dan wel Werkzoekende op het openbare gedeelte van de Website zijn plaatst. Ook kunnen op de Website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Onderwijsvacaturebank2.0 heeft daarover geen controle en is dan ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met alle persoonsgegevens omspringen.

Op welke wijze beschermt Onderwijsvacaturebank2.0 persoonlijke informatie?
Onderwijsvacaturebank2.0 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website.
Onderwijsvacaturebank2.0 kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Onderwijsvacaturebank2.0 getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en de persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst Onderwijsvacaturebank2.0 erop dat de met behulp van de Dienst openbaar gemaakte Content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Onderwijsvacaturebank2.0 kan niet garanderen dat deze derden de persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Bewaren van persoonsgegevens
Onderwijsvacaturebank2.0 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
In het Account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zonodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens Onderwijsvacaturebank2.0 naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met onderwijsvacaturebank@duo.nl. Onderwijsvacaturebank2.0 zal zo spoedig mogelijk aan u mededelen of Onderwijsvacaturebank2.0 persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Onderwijsvacaturebank2.0 u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Onderwijsvacaturebank2.0 over u heeft verwerkt.

U kunt Onderwijsvacaturebank2.0 aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Onderwijsvacaturebank2.0 zal zo spoedig mogelijk laten weten of, dan wel in hoeverre, Onderwijsvacaturebank2.0 aan het verzoek kan en zal voldoen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Onderwijsvacaturebank2.0?
De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Onderwijsvacaturebank2.0 heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statuut heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Onderwijsvacaturebank2.0 accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Kan dit Privacy Statuut worden gewijzigd?
Dit Privacy Statuut kan te allen tijde - eenzijdig en zonder enige vorm van voorafgaande correspondentie - door Onderwijsvacaturebank2.0 worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen te allen tijde in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
De wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statuut dan kunt u een e-mail sturen aan onderwijsvacaturebank@duo.nl.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.